Showing 6 documents

http://d-nb.info/gnd/1044274476

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Name Christuskirche <Heinsberg>
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/1044274476",
 "@graph" : [ {
  "associatedDate" : "1951",
  "associatedPlace" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral" : {
   "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5"
  },
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial" ],
  "variantNameForThePlaceOrGeographicName" : [ "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>", "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Christuskirche <Heinsberg>",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a" ],
  "dateOfProduction" : "1951",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "broaderTermInstantial" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5",
  "definition" : {
   "@language" : "de",
   "@value" : "1951 errichtete Evangelische Kirche in Heinsberg (Rheinland)"
  },
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1044274476",
  "gndIdentifier" : "1044274476",
  "place" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "preferredName" : "Christuskirche <Heinsberg>",
  "variantName" : [ "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>", "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>" ]
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1044274476/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Christuskirche <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "1044274476"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction> "1951"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#definition> "1951 errichtete Evangelische Kirche in Heinsberg (Rheinland)"@de .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Christuskirche <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate> "1951"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/1044274476> .
<http://d-nb.info/gnd/1044274476>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate>
       "1951"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction>
       "1951"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#definition>
       "1951 errichtete Evangelische Kirche in Heinsberg (Rheinland)"@de ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "1044274476"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Christuskirche <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Christuskirche <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName>
       "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Passivhaus-Kirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Christuskirche Heinsberg <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

<http://d-nb.info/gnd/1044274476/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/1044274476> .

http://d-nb.info/gnd/4401939-7

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Name Sankt Gangolf <Heinsberg>
Alte GND-Nummer (DE-588c)4401939-7
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/4401939-7",
 "@graph" : [ {
  "associatedPlace" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral" : {
   "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5"
  },
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource" ],
  "variantNameForThePlaceOrGeographicName" : [ "Stiftskirche Heinsberg", "Pfarrkirche Heinsberg" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Sankt Gangolf <Heinsberg>",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab" ],
  "oldAuthorityNumber" : "(DE-588c)4401939-7",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "broaderTermInstantial" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5",
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4401939-7",
  "gndIdentifier" : "4401939-7",
  "place" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "preferredName" : "Sankt Gangolf <Heinsberg>",
  "variantName" : [ "Pfarrkirche Heinsberg", "Stiftskirche Heinsberg" ]
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4401939-7/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/4401939-7> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Sankt Gangolf <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Stiftskirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Pfarrkirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Pfarrkirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Stiftskirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "4401939-7"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Sankt Gangolf <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#oldAuthorityNumber> "(DE-588c)4401939-7"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/4401939-7/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/4401939-7> .

<http://d-nb.info/gnd/4401939-7>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "4401939-7"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#oldAuthorityNumber>
       "(DE-588c)4401939-7"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Sankt Gangolf <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Sankt Gangolf <Heinsberg>"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName>
       "Stiftskirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Pfarrkirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Stiftskirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Pfarrkirche Heinsberg"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

http://d-nb.info/gnd/112765585X

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Name Sankt Severin (Heinsberg)
Kurzinfo --
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/112765585X",
 "@graph" : [ {
  "associatedDate" : "1898-1901",
  "associatedPlace" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral" : {
   "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5"
  },
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial" ],
  "variantNameForThePlaceOrGeographicName" : [ "St. Severin (Heinsberg)", "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Sankt Severin (Heinsberg)",
  "relatedPlaceOrGeographicName" : "http://d-nb.info/gnd/7783421-5",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab" ],
  "dateOfProduction" : "1898-1901",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "biographicalOrHistoricalInformation" : {
   "@language" : "de",
   "@value" : "Die erste erwähnte Kirche aus 1422 wurde 1774 durch eine Saalkirche ersetzt. Diese wurde 1922 einschließlich der barocken Einrichtung an die Kirchengemeinde St. Hubertus Duisburg-Rahm auf Abbruch verkauft. 1898–1901 wurde ein Neubau an anderer Stelle errichtet. Der Kirchturm der ersten Kirche aus dem Jahre 1561 hat seinen Standort auf dem jetzigen Friedhof behalten"
  },
  "broaderTermInstantial" : "http://d-nb.info/gnd/4073436-5",
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/112765585X",
  "gndIdentifier" : "112765585X",
  "place" : "http://d-nb.info/gnd/4024225-0",
  "preferredName" : "Sankt Severin (Heinsberg)",
  "variantName" : [ "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)", "St. Severin (Heinsberg)" ]
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/112765585X/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/112765585X/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/112765585X> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Sankt Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "112765585X"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction> "1898-1901"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate> "1898-1901"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#biographicalOrHistoricalInformation> "Die erste erwa\u0308hnte Kirche aus 1422 wurde 1774 durch eine Saalkirche ersetzt. Diese wurde 1922 einschlie\u00DFlich der barocken Einrichtung an die Kirchengemeinde St. Hubertus Duisburg-Rahm auf Abbruch verkauft. 1898\u20131901 wurde ein Neubau an anderer Stelle errichtet. Der Kirchturm der ersten Kirche aus dem Jahre 1561 hat seinen Standort auf dem jetzigen Friedhof behalten"@de .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Sankt Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedPlaceOrGeographicName> <http://d-nb.info/gnd/7783421-5> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "St. Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "St. Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral> <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/112765585X/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/112765585X> .

<http://d-nb.info/gnd/112765585X>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate>
       "1898-1901"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#biographicalOrHistoricalInformation>
       "Die erste erwähnte Kirche aus 1422 wurde 1774 durch eine Saalkirche ersetzt. Diese wurde 1922 einschließlich der barocken Einrichtung an die Kirchengemeinde St. Hubertus Duisburg-Rahm auf Abbruch verkauft. 1898–1901 wurde ein Neubau an anderer Stelle errichtet. Der Kirchturm der ersten Kirche aus dem Jahre 1561 hat seinen Standort auf dem jetzigen Friedhof behalten"@de ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral>
       <http://d-nb.info/gnd/4073436-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction>
       "1898-1901"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "112765585X"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Sankt Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Sankt Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedPlaceOrGeographicName>
       <http://d-nb.info/gnd/7783421-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName>
       "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "St. Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Sankt Severin (Heinsberg-Karken)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "St. Severin (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

http://d-nb.info/gnd/1127261169

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Name Kapelle Schuttorf (Heinsberg)
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/1127261169",
 "@graph" : [ {
  "associatedDate" : "1920-1930",
  "associatedPlace" : [ "http://d-nb.info/gnd/1127260863", "http://d-nb.info/gnd/7762480-4", "http://d-nb.info/gnd/4024225-0" ],
  "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral" : {
   "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4029551-5"
  },
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource" ],
  "variantNameForThePlaceOrGeographicName" : [ "Donatus-Kapelle (Heinsberg)", "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)", "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a" ],
  "dateOfProduction" : "1920-1930",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "broaderTermInstantial" : "http://d-nb.info/gnd/4029551-5",
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1127261169",
  "gndIdentifier" : "1127261169",
  "place" : [ "http://d-nb.info/gnd/7762480-4", "http://d-nb.info/gnd/1127260863", "http://d-nb.info/gnd/4024225-0" ],
  "preferredName" : "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)",
  "variantName" : [ "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)", "Donatus-Kapelle (Heinsberg)", "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)" ]
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1127261169/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/1127261169/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/1127261169> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/7762480-4> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/1127260863> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/1127260863> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial> <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/7762480-4> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction> "1920-1930"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Donatus-Kapelle (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Donatus-Kapelle (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate> "1920-1930"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "1127261169"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral> <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1127261169/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/1127261169> .

<http://d-nb.info/gnd/1127261169>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate>
       "1920-1930"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> , <http://d-nb.info/gnd/7762480-4> , <http://d-nb.info/gnd/1127260863> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial>
       <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral>
       <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction>
       "1920-1930"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "1127261169"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> , <http://d-nb.info/gnd/7762480-4> , <http://d-nb.info/gnd/1127260863> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Kapelle Schuttorf (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantName>
       "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Donatus-Kapelle (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#variantNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Schuttorf)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Donatus-Kapelle (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> , "Kapelle Schuttorf (Heinsberg-Kirchhoven)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

http://d-nb.info/gnd/1128235102

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Name Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/1128235102",
 "@graph" : [ {
  "associatedDate" : "1898",
  "associatedPlace" : [ "http://d-nb.info/gnd/4024225-0", "http://d-nb.info/gnd/1128234963" ],
  "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral" : {
   "@id" : "http://d-nb.info/gnd/4029551-5"
  },
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a" ],
  "dateOfProduction" : "1898",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "broaderTermInstantial" : "http://d-nb.info/gnd/4029551-5",
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1128235102",
  "gndIdentifier" : "1128235102",
  "place" : [ "http://d-nb.info/gnd/4024225-0", "http://d-nb.info/gnd/1128234963" ],
  "preferredName" : "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)"
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/1128235102/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/1128235102/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/1128235102> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place> <http://d-nb.info/gnd/1128234963> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral> <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "1128235102"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction> "1898"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace> <http://d-nb.info/gnd/1128234963> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial> <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate> "1898"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/1128235102>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate>
       "1898"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedPlace>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> , <http://d-nb.info/gnd/1128234963> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broaderTermInstantial>
       <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#broderTermGeneral>
       <http://d-nb.info/gnd/4029551-5> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfProduction>
       "1898"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "1128235102"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#3.5a> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#place>
       <http://d-nb.info/gnd/4024225-0> , <http://d-nb.info/gnd/1128234963> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Kapelle zur Heiligen Familie (Heinsberg)"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

<http://d-nb.info/gnd/1128235102/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/1128235102> .

http://d-nb.info/gnd/7729406-3

Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName
Typ http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial
Name Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau
Alte GND-Nummer (DE-588c)7729406-3
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab
Kategorie http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#10.9b
{
 "primaryTopic" : "http://d-nb.info/gnd/7729406-3",
 "@graph" : [ {
  "associatedDate" : "1971",
  "@type" : [ "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName", "http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial" ],
  "preferredNameForThePlaceOrGeographicName" : "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau",
  "dateOfTermination" : "1974",
  "gndSubjectCategory" : [ "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab", "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#10.9b" ],
  "oldAuthorityNumber" : "(DE-588c)7729406-3",
  "geographicAreaCode" : "http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW",
  "dateOfEstablishment" : "1971",
  "@id" : "http://d-nb.info/gnd/7729406-3",
  "gndIdentifier" : "7729406-3",
  "preferredName" : "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau",
  "complexSeeReferenceSubject" : [ "http://d-nb.info/gnd/4063323-8", "http://d-nb.info/gnd/7729402-6" ]
 } ],
 "@id" : "http://d-nb.info/gnd/7729406-3/about",
 "@context" : "http://lobid.org/context/gnd.json"
}
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#complexSeeReferenceSubject> <http://d-nb.info/gnd/4063323-8> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName> "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfEstablishment> "1971"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#complexSeeReferenceSubject> <http://d-nb.info/gnd/7729402-6> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName> "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#oldAuthorityNumber> "(DE-588c)7729406-3"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory> <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#10.9b> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate> "1971"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier> "7729406-3"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfTermination> "1974"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3/about> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://d-nb.info/gnd/7729406-3> .
<http://d-nb.info/gnd/7729406-3>
   a    <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#BuildingOrMemorial> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#AuthorityResource> , <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#PlaceOrGeographicName> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#associatedDate>
       "1971"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#complexSeeReferenceSubject>
       <http://d-nb.info/gnd/7729402-6> , <http://d-nb.info/gnd/4063323-8> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfEstablishment>
       "1971"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfTermination>
       "1974"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#geographicAreaCode>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code#XA-DE-NW> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndIdentifier>
       "7729406-3"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#gndSubjectCategory>
       <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#10.9b> , <http://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#31.3ab> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#oldAuthorityNumber>
       "(DE-588c)7729406-3"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredName>
       "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> ;
   <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#preferredNameForThePlaceOrGeographicName>
       "Erkelenz / Kreissparkasse Heinsberg / Hauptverwaltung / Verwaltungsbau"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

<http://d-nb.info/gnd/7729406-3/about>
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic>
       <http://d-nb.info/gnd/7729406-3> .